Przetarg nieograniczony „Dostawa energii elektrycznej”

paragrafMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

„Dostawa energii elektrycznej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.1020).

ogloszenie o zamowieniu.pdf
siwz.pdf
zalącznik nr 1 do siwz formularz ofertowy.docx
zalącznik nr2 do siwz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx
zalącznik nr3 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
załącznik nr4 do siwz oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx
załącznik nr5 do siwz projekt umowy.docx