Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

 „Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty