Przetarg nieograniczony – ochrona

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

 „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony, w tym konwojowanie wartości pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ – formularz oferty
Załącznik Nr 2 do SIWZ- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 do SIWZ- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SIWZ – doświadczenie wykonawcy
Załacznik Nr 6 do SIWZ – wykaz osób
Załącznik Nr 7 do SIWZ – oświadczenie o uprawnieniach

Załącznik Nr 8 do SIWZ Umowa – projekt

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty.pdf