Ogłoszenie o zamówieniu: Fitness i Cardio-Siła w Aquaparku Kutno

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:

„Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.”

Załączniki do SIWZ.doc

SIWZ Fitness i Cardio-siła 2019.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf