Ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Organizowanie kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz oferty

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik

Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy

                                Załącznik Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Doświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o uprawnieniach

Zapytania do tresci SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 3 grudnia 2019 roku.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty