ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:

 Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych
w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy
ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kutnie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
SWZ — po zmianach z dn. 04.03.2022r.

Wyjaśnienie do treści SWZ
Załącznik Nr 6 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy — po zmianach z dn. 04.03.2022r

SWZ
Załącznik Nr 1 do SWZ- Formularz oferty

Załącznik Nr 1 do Umowy
Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SWZ – Projekt Umowy
Załącznik Nr 6 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy
Załącznik Nr 7 do SWZ – Wykaz osób
Załącznik Nr 8 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu