Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Kaniewski

W KAHLPN bez zmian

Wczoraj w sali konferencyjnej MOSiR odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli poszczególnych zespołów Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Spotkanie rozpoczął dyrektor MOSiR Paweł Ślęzak, który wspólnie z kierownikami ligi Zbigniewem Baranem i Mirosławem Krzymińskim zaproponowali, aby przedyskutować ewentualny udział w lidze zawodników z zrzeszonych w klubach sportowych od A-klasy w dół. Wobec braku aprobaty, skupiono się w dyskusji na zawodnikach tylko B-klasy. Po długiej dyskusji, propozycja spotkała się z negatywnym przyjęciem i w głosowaniu jawnym ją odrzucono. Na dzień wczorajszy akces gry w lidze zgłosiło 19 zespołów. Czytaj dalej W KAHLPN bez zmian

Zebranie kierowników KAHLPN

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie informuje, że dniu 29. 10. 2018 roku /poniedziałek/ o godz. 18.00  w sali konferencyjnej MOSiR przy ul. Kościuszki 26, odbędzie się spotkanie kierowników drużyn Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej.

Obecność na spotkaniu traktowana będzie jako potwierdzenie startu drużyn w lidze w sezonie 2018/19.

Ogłoszenie o zamówieniu  „Dostawa energii elektrycznej”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej”

SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz oferty

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SIWZ- projekt Umowy

Zapytnia do tresci SIWZ

Informacja z otwarcia ofert.pdf