Komunikat KAHLPN sezonu 2019/20

Wczoraj, w sali konferencyjnej MOSiR, odbyło się spotkanie kierowników i zawodników drużyn deklarujących udział w rozgrywkach Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej sezonu 2019/20. Spotkanie rozpoczął dyrektor MOSiR Paweł Ślęzak, który poinformował zebranych o zasadniczych zmianach w regulaminie XV edycji ligi.
„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kutnowskiego środowiska piłkarskiego dopuszczamy do gry w lidze, w każdej drużynie, czterech zgłoszonych w rozgrywkach związkowych zawodników. Jednocześnie na parkiecie może występować dwóch zawodników zgłoszonych. Zmiana ta pozwoli zawodnikom kutnowskich drużyn i drużyn z okolic Kutna na doskonalenie swoich umiejętności piłkarskich w przerwie w rozgrywkach związkowych. Nowym punktem w regulaminie jest również możliwość udziału w rozgrywkach drużyn klubowych występujących w B–klasie”- powiedział dyrektor Ślęzak.

Czytaj dalej Komunikat KAHLPN sezonu 2019/20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa energii elektrycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:

 „Dostawa energii elektrycznej”

Załącznik Nr 5 do SIWZ- projekt Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofery

SIWZ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie