OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa energii elektrycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:

 „Dostawa energii elektrycznej”

Załącznik Nr 5 do SIWZ- projekt Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofery

SIWZ