Praca w MOSiR Kutno

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KUTNIE

zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku

                                                   REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

 Opis stanowiska:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzieleniu zamówień publicznych.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
 • Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, w tym obsługa korespondencji wchodzącej i przygotowanie korespondencji wychodzącej.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora administracyjno – finansowych.

Warunki pracy: praca na zastępstwo, w wymiarze pełnego etatu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Korzyści wynikające z zatrudnienia:

 • Świadczenia finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Dodatek stażowy.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe: 

 • Wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne lub ekonomiczne.
 • Podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, prawa zamówień publicznych, znajomość wybranych zagadnień ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Biegła znajomość obsługi komputera,
 • Znajomość programu PZP – Planowanie Zamówień Publicznych
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Obywatelstwo polskie. 
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty

 • CV (formularz do pobrania za pośrednictwem Internetu).
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie o treści:
  „Oświadczam, że:
  1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
  2) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3) cieszę się nieposzlakowaną opinią,
  4) posiadam obywatelstwo polskie.”

Uwaga:

 • Kandydat może przedłożyć kserokopię innych dodatkowych dokumentów, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.
 • Kandydat może przedłożyć dodatkowo Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy w przyszłych procesach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV (wraz z przebiegiem pracy zawodowej) w terminie do 31 maja 2023 roku do godz. 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, ul. Kościuszki 26 pokój 101.

 Warunkiem aplikowania jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną  na stronie www.mosir.kutno.pl.

Klauzula REKRUTACJA w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą