Archiwum kategorii: Aquapark

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie
zaprasza Państwa
do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z  dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

„Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness
i w strefie cardio-siła 
w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
I
nformacja z otwarcia ofert

SWZ
Załącznik Nr 5 do SWZ – Projekt umowy
Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz ofery
Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 do SWZ – Doświadczenie Wykonawcy
Załącznik Nr 7 do SWZ – Wykaz osób
Załącznik Nr 8 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu