OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie
zaprasza Państwa
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z  dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych
w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy
ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kutnie

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

SWZ

Załącznik Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 1 do SWZ- Formularz oferty

Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik Nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SWZ – Projekt Umowy

Załącznik Nr 6 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik Nr 8 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu