Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:

 „Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ – formularz oferty
Załącznik Nr 2 do SIWZ- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 do SIWZ-oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SIWZ-projekt umowy
Załącznik Nr 6 do SIWZ-doświadczenie wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert